Skip to main content

Úinéirí Talún & Grúpaí Leasa


Foraoiseoirí

Is féidir leis an bhforaoiseacht tionchar a bheith aici ar aibhneacha ar roinnt bealaí, lena n-áirítear: caillteanais dríodair le linn saothrú foraoiseachta nó oibríochtaí plandála; athruithe ar chórais srutha agus ar an tsainghné fhisiciúil trí oibreacha draenála; caillteanais cothaitheach a bhaineann le bruscán a mhiondealú, oibríochtaí toirchithe nó caillteanais amóinia ó na tailte portaigh.

Tionscadail Foraoiseachta


Maidir le gníomhaíochtaí foraoiseachta, beidh sé d’aidhm ag an tionscadal na cleachtais bhainistíochta is fearr a chur chun feidhme chun tionchar na foraoiseachta ar chaighdeán an uisce a mhaolú agus an bealach is féidir leis na coillearnacha nua dúchasacha a chruthaítear a n-úsáidtear iad in éineacht le slánachair uisce neamhbhearnaithe chun gnéithe leathnádúrtha buan a chruthú a úsáid chun feabhas a chur ar an mbithéagsúlacht agus chun caighdeán an uisce a chosaint. Rachfar i ngleic leis an gceist thar a bheith dúshlánach maidir leis an ngá le hathstruchtúrú fadtéarmach a dhéanamh ar fháschoillte stairiúla sna codanna sin den dobharcheantar ina bhféadfadh tionchar ard a bheith ag cleachtais foraoiseachta stairiúla ar chaighdeán an uisce.

Mar chuid de ‘Uiscí LIFE’, déanfar athbhreithniú iomlán ar na tionscadail agus ar an litríocht a bhaineann le tionchair na foraoiseachta agus a maolaithe i ndobharlaigh a bhfuil cuspóir ardstádais acu. Cuideoidh sé seo le bearta iomchuí a aithint ar féidir iad a fhorbairt, a bheachtú agus a thástáil a thuilleadh i gcomhairle le húinéirí foraoiseachta laistigh de na dobharcheantair léirithe. Ach go háirithe, úsáidfear an Dréachtphlean d’Fhoraoisí agus do Dhiúilicíní Péarla Fionnuisce in Éirinn agus cuirfear leis mar is speiceas iad seo ar gá dóibh na haibhneacha is glaine a bheith acu.

Eolas Úsáideach


Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir le héifeachtaí na foraoiseachta ar chaighdeán an uisce ar catchments.ie agus is féidir léarscáil na ndobharlach ina mbíonn an fhoraoiseacht ina brú suntasach a fháil ar léarscáileanna GCC.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le cúrsaí pleanála agus beartas, agus bearta san áireamh féach ar an bPlean Bainistíochta Abhantraí reatha ar féidir teacht air ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.